Jubileusz - obchody

CENTRALNE UROCZYSTOŚCI OBCHODÓW „JUBILEUSZU” SŁUŻBY  BHP I OSPS BHP


W dniu 30.09.2008r. w sali kolumnowej Sejmu w Warszawie odbyły się centralne uroczystości obchodów 55 -lecia służby bhp i 15- lecia działalności Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP.  Organizatorzy zapewnili imiennie zaproszonym uczestnikom okolicznościowy folder, biuletyn ZG, serię broszur z aktualnymi opracowaniami ciekawych tematów bhp, a w przerwie; standardowe napoje i ciasteczka.

Obrady otworzyli kol. Grzegorz Skowron (ZG OSPS BHP) i poseł Izabela Mrzygłocka (przewodnicząca ROP). Wprowadzono sztandar ZG OSPS BHP. W uroczystości uczestniczyło około 300 osób reprezentujących organy państwowe, organizacje bhp, zawodowe, instytucje, redakcje prasy fachowej, osoby zasłużone dla bezpieczeństwa pracy w kraju.

Wystąpienia obejmowały gratulacje, podziękowania, pozdrowienia i inne słowa uznania za trudną i odpowiedzialną pracę na rzecz kształtowania bezpiecznych warunków pracy, a także odnosiły się do historii rozwoju bhp w kraju,  oraz perspektyw dalszego umacniania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Przewodniczący OSPS BHP Marek Nościusz podkreślił wolę naszego Stowarzyszenia obrony interesów społeczno-prawnych pracowników służby BHP,  wspomaganie w rozwoju kwalifikacji, umożliwianie osiągania przynależności do grupy fachowców „najwyższej klasy”.  W okolicznościowym biuletynie ZG doręczonym uczestnikom sformułowano pięć celów statutowych Stowarzyszenia OSPS BHP, o których każdy członek organizacji powinien  pamiętać.

 1. Tworzenie organizacyjnych, prawnych i funkcjonalnych warunków do integracji pracowników służb bhp,
 2. Reprezentacja i obrona interesów zawodowych i społeczno-prawnych członków Stowarzyszenia.
 3. Popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.
 4. Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących nowych rozwiązań prawno-organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.
 5. Dbałość o zachowanie godności pracownika służby bhp.


Przewodnicząca ROP, poseł Izabela Mrzygłocka z satysfakcją stwierdziła, że „poziom bhp w firmach poprawia się”.

W wystąpieniach prezesa M.Nościusza, przedstawicieli MPiPS , Ewy Pomian-Wojcieszczuk i  Jerzego Kowalskiego  dużo miejsca zajął przegląd historyczny rozwoju problematyki bhp w kraju. Prezes Nościusz zwrócił uwage na potrzebę propagowania wśród pracodawców standardów bhp, zapewniania dla nich bieżącego doradztwa (zainstalowanie grup eksperckich od 1.01.2009r.), przekonywania do utrzymania korzystnej formuły zatrudniania „etatowej służby bhp”, a także zachęcania do świadomego podnoszenia poziomu „kultury bhp”.

Wicedyrektor CIOP –Marek Zawieska omówił strategię Unii Europejskiej w zakresie kształtowania bezpieczeństwa pracy  na lata 2007 – 2012.  Zwrócił uwagę, że główną przesłankę zamierzeń stanowiła STATYSTYKA WYPADKÓW  ( 270n mln rocznie, w tym 350 tys. śmiertelnych w skali globalnej, tendencja do wzrostu wypadków przy pracy w ogóle, oraz skala zatrudnienia w warunkach szkodliwych i uciążliwych.)

Główne tezy nowej strategii przekazane uczestnikom to;

 • osiągnięcie zmniejszonej liczby wypadków (zmniejszenie wskaźnika o 25%),
 • uproszczenie prawodawstwa państw członkowskich w sprawach dotyczących bhp,
 • mainstreaming (włączanie problematyki bhp do polityki państwa w różnych obszarach działalności,
 • poprawa normalizacji, w tym standaryzacja, cechy kultury bhp, rozwój służb bhp, działania na rzecz  zdrowia publicznego i badań naukowych.


Na tym tle prelegent omówił krajową strategię rozwoju zatwierdzoną przez Radę Ministrów w dniu 20.11. 2006 rok. Zwrócił uwagę na zbieżność celów; dążenie do obniżenia liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz ograniczanie ryzyka zawodowego. Prelegent wskazał na kilka konkretów, w tym;

 • rozwój innowacji organizacyjno-technicznych,
 • poprawa spełnienia wymagań systemu prawnego,
 • ciągła weryfikacja wartości stężeń czynników szkodliwych  w środowisku pracy,
 • szczególna ochrona osób o wysokim ryzyku osobowym,
 • umacnianie i podnoszenie świadomości związku między wypadkami a kosztem działalności gospodarczej,
 • rozwój bazy internetowej CIOP


(Prelegenci mieli możliwość ilustrować tezy swoich wystąpień projekcją komputerową)

Szczególnie interesujące było wystąpienie głównego inspektora pracy Tadeusza Zając, poświęcone roli służby bhp. Pan Inspektor stwierdził, że inspekcja pracy jest żywotnie zainteresowana wysokimi kwalifikacjami służby bhp, i traktuje służbę bhp jako „cennego partnera”. Zwrócił uwagę, że materiały służby bhp są wykorzystywane przez PIP, liczebność i rozmieszczenie służby bhp zostało ustabilizowane wg kryterium „liczebności zatrudnionych”.

Ważnym i istotnym wydarzeniem  uroczystości było podpisanie porozumienia o współpracy w zakresie wypracowania opinii wobec spraw o zasadniczym znaczeniu dla interesów pracowników służby bhp między organizacjami bhp (OSPS BHP, Polskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby BHP, Stowarzyszeniem Pracowników Służby BHP w Łodzi, Stowarzyszeniem Ochrony Pracy Krajowego Związku Zawodowego Inżynierów i Techników BHP.
Kilkunastoosobowa grupa członków Małopolskiego Oddziału OSPS BHP (w tym przedstawiciele koła nowotarskiego) została prawie w 100 % uhonorowana różnorodnymi wyróżnieniami. Prezes O/Małopolska OSPS BHP Waldemar Dudek otrzymał złoty medal za Długoletnią Służbę, kol. Eugeniusz Moryl odznaczenie za ”Zasługi dla Ochrony Pracy”, pozostali dyplomy uznania przyznane przez MPiPS.

Wśród licznych uczestników wyróżnionych przez władze państwowe i władze OSPS BHP byli oczywiście członkowie obecnych i byłych władz OSPS BHP, między innymi Marek Nościusz, Jadwiga Polaczek, Zdzisław Nocuń, a także redakcje prasy fachowej i zarządy organizacji. (Pełne listy wyróżnionych przytaczają artykuły zamieszczone w ATEST nr 10 i 11.2008r).

Część rozrywkowa uroczystości obejmowała występ uczniów Państwowej Szkoły  Muzycznej, zwiedzanie sali obrad Sejmu, oraz uczestniczenie dobrowolne w uroczystym  (odpłatnym)  bankiecie.


na górę